top of page

MNEMOSLINE® jest owocem 50-letniej pracy zespołu wybitnego Profesora Neurologa i  Chirurga Francesco Ferro Milone. Wieloletnie badania prowadził m.in. w Państwowym Instytucie Alzheimera w Vicenzy z osobami chorymi na Alzheimera, depresję i inne choroby neurodegeneracyjne. W roku 1993 Profesor prowadził już pierwsze badania kliniczne inicjujące projekt. Opatentowana metoda opiera się na wykorzystaniu zasad neurorehabilitacji i synaptycznej plastyczności mózgu. W oparciu o specjalistyczną wiedzę, Profesor Neurolog, Chirurg Francesco Ferro Milone oraz Profesor Adolfo Porro, Główny Specjalista Geriatrii Państwowego Szpitala w Vicenzy i założyciel Pro Senectute (organizacja non-profit, która pomaga osobom starszym w trudnej sytuacji), Profesor Franco Binda, Specjalista Geriatrii oraz Tullio Minelli Profesor Matematyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Padwie wykonali badania w Dziennym Centrum Villa Rota Barbieri oraz na szerszą skalę w Prowincji Vicenza. Wyniki badań zostały zawarte w licznych publikacjach naukowych i doprowadziły do powstania opatentowanej metody MNEMOSLINE®. Pierwszy prototyp powstał w 2000 roku, a dalsze intensywne badania naukowe trwały w latach 2002-2007.
 
W latach 2007-2017 EEG MNEMOSLINE® oraz urządzenie do stymulacji SLI były dostępne dla lekarzy neurologów i ich pacjentów we Włoszech.. Pierwsze urządzenie MNEMOSLINE® z EEG, obsługiwał neurolog. Przy pomocy oprogramowania wykonywał spersonalizowaną kalibrację urządzenia medycznego MNEMOSLINE®, pozwalającego na używanie wyłącznie przez jedną osobę. W latach 2018-2019, powstała nowa wersja MNEMOSLINE® 2020.
MNEMOSLINE® 2020 zostało wyposażone w mikrokomputer z oprogramowaniem z takim system światła pulsacyjnego SLI, który pozwala aby, mogło korzystać z niego 99% populacji. Zostało ono ulepszone dzięki specjalnym diodom LED nowej generacji, które w połączeniu z ultra-wydajnym akumulatorem litowym pozwalają na stosowanie go w wielu terapiach. Ponadto dostosowano go do najnowszych standardów europejskich. Dzięki firmie Telea Medical, która poprzez swoje dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie urządzeń biomedycznych i wynalezieniu Kwantowego Molekularnego Rezonansu QMR, udało się wytworzyć produkt technologicznie innowacyjny, skuteczny i łatwy w obsłudze. Profesor Francesco Ferro Milone zmarł 21 lipca 2022 roku, w wieku 96 lat, był wolnym profesorem neurologii, psychiatrii i neurochirurgii uniwersytetu w Weronie. Do końca swoich dni prowadził badania naukowe nad metodą oraz wspierał
organizacje non-profit Pro Senectute.
Należy dodać, że wynalazca MNEMOSLINE® przez ponad pół wieku skanował mózg i był światowym ekspertem w dziedzinie elektroencefalografii. Jako pierwszy na świecie wykonał w 1961 roku elektroencefalografię stereo. Profesor Adolfo Porro zmarł 30 lipca w 2008 roku i nie doczekał się wdrożenia urządzeń MNEMOSLINE® na skalę światową. W kolejnych latach zmarli niestety kolejni współtwórcy, Profesor Franco Binda (23 grudzień 2014) oraz Tullio Minelli (28 lipiec 2015).
 
Ochroną patentową oraz dalszymi badaniami zajmuje się rodzinna firma KALOS - żona Profesora Bindy Ivana Miotto-Binda i córka Frederica. Dystrybucję na Europę i wybrane części świata powierzono firmie Plaza Medical.

BADANIA NAUKOWE w latach 2002-2007 

Na przestrzeni 5 lat (2002-2007) z inicjatywy PROSENECTUTE (NPO we Włoszech) zbadano MEMOTESTEM 1200 osób powyżej 50-tego roku życia. 

 
Protokół badawczy został zatwierdzony przez Komitet Etyki Lekarzy w Vincenzie 2 stycznia 2004 oraz Komitet Etyczny SSN_USL Numer 6 w Vincenzie 26 lipca 2004. Procedura diagnozy i rekrutacji pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera oparta była na kryteriach Włoskiego Towarzystwa Neurologii. Celem badań była weryfikacja czy istnieją efektywniejsze mechanizmy stymulacji wspomagające funkcje utracone przez mózg. Podczas wcześniejszych badań odkryto, że przy poddawania pacjentów odpowiednimi częstotliwościami światła pulsacyjnego SLI przy wykorzystaniu Elektroencefalogramu zaobserwowano większy odzew (synchronizację) fal ALFA u zweryfikowanych osób starszych w porównaniu z ogółem populacji.
 
W trakcie badań zadowoleni z odkrycia profesorowie stworzyli pierwsze prototypy urządzeń mnemosline i uruchomili proces patentowy. Nazwę wymyślił Profesor Francesco Ferro Milone od MNEME- gr. pamięć, SLI-pulsacyjne światło po włosku Stimolazione Luminoza Intermittente, LINE – linia. Stworzono linię opatentowanych urządzeń MNEMOSLINE® do użytku diagnostycznego i terapeutycznego, wykorzystujące przerywane światło do neurorehablitacji synaptycznej plastyczności mózgu. Dane zgromadzone w badaniach uczonych pokazały, że 1/3 osób miała znaczące ubytki pamięci (wynik <8 w teście RIVERMEAD). 600 pacjentów poddanych zostało badaniu Elektroencefalogramem, które pokazały, że u badanych cierpiących na zaburzenia funkcji poznawczych amplituda śladów oraz komponent alfa zwalniają, co wiąże się z spadkiem częstotliwości z 12 na 8 Hz w najbardziej oczywistych przypadkach. 200 badanych podanych zostało zabiegom nową metodą mnemosline® (przy codziennym monitorowaniu w Ośrodku Pamięci). Długotrwała stymulacja światłem pulsacyjnym SLI na częstotliwości fal alfa monitorowana Elektroencefalogramem stała się bodźcem do poprawy pamięci przy jednoczesnym zwiększeniu amplitudy oraz regularności fal (zmierzonej Gęstością Widmową) u 60% pacjentów przy jednoczesnym pogorszeniu się wyników u badanych nie poddanych zabiegom metodą MNEMOSLINE®. Te wyniki niosły za sobą znaczącą wagę statystyczną (ANALIZA WARIANCJI, ANOVA) o Wartości p <0.01 a najwyższym punkcie Wartości p<0.001 u najbardziej responsywnych badanych. U badanych następowała również poprawa nastroju (znaczący efekt przeciwdepresyjny Wartość p<0.001) przy jednoczesnym pogorszeniu nastroju u badanych nie poddanych zabiegom. Leczenie z wykorzystaniem przerywanego światła pulsacyjnego SLI zatrzymuje uwstecznianie funkcji pamięciowych, a po okresie 12 miesięcy daje stopniową poprawę w wynikach testowych. Z kolei u grupy kontrolnej zaobserwowano znaczące i progresywne pogorszenie się.
Następnie zaobserwowano, że różnice w natężeniu o częstotliwości skwantyfikowane przez określenie częstotliwości widmowej szeregu Fouriera elektroencefalogramu w odstępach 10 sekundowych badanych na 1024 Herców są bardziej naznaczone dłuższymi częstotliwościami fal (czerwone światło) i mniej naznaczone krótszymi częstotliwościami fal (niebieskie światło). Podczas terapii kask EEG pozwolił na monitorowanie fal alfa w czasie rzeczywistym. Wydajność Pamięci Operacyjnej badana była osobno przy użyciu testów psychicznych. Rezultaty otrzymane u 200 badanych poddanych długotrwałym zabiegom przy użyciu MNEMOSLINE® potwierdzają tezy literatury medycznej (Ferro Milone et AL., 2004 oraz Williams et AL., 2006).

Lecznicze działanie urządzenia MNEMOSLINE® zostało zweryfikowane przez badających u osób starszych z zanikiem pamięci. Metoda została zaadaptowana do dalszych badań. Prowadzi do poszerzania wiedzy i zadawania pytań o pamięć operacyjną u młodszej grupy odbiorców poprzez ścieżki siatkówkowo-wzgórzowo-korowe czy ścieżki siatkówkowo-podwzgórzowe.
 

KONKLUZJE
Korelacja między falami ALFA a funkcjami kognitywnymi była źródłem spekulacji od początku badań elektroencefalogramu ponad 50 lat temu. Dopiero w ostatnich 20 latach zdobyto niezbite dowody. Warto podkreślić, że fenomen synchronizacji rozumiany jako kooperacja komórek nerwowych jest podstawą większości kognitywnych procesów mózgowych. Badania metody MNEMOSLINE® również pokazują, w jaki sposób fale ALFA, jako wskaźnik bodźców zmysłowych, korelują z zapamiętywaniem poprzez zjawisko zapamiętywania selektywnego, udokumentowane przez elektroencefalogram oraz funkcjonalne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Ten aspekt pamięci sugeruje, że degradacja funkcji kognitywnych u osób starszych w czynnościach pamięciowych w początkowym stadium nie pochodzi od ogólnego zubożenia zdolności kognitywnych, ale raczej od selektywnego pogarszania się mechanizmów tłumienia i selektywności w kodowaniu, przetrzymywaniu i odzyskiwaniu. Do naszych rozważań musimy dodać wagę aspektu stymulacji wizualnej w pracy mózgu. Stymulacja wizualna jest kluczowa w syntezie białka (BDNF) , które jest niezbędne dla wzrostu i różnicowania neuronów oraz synaps. Dzięki BDNF uczymy się szybciej, pamiętamy lepiej, szybko reagujemy oraz opóźniamy proces starzenia się. Aktywuje ono szereg genów, rozwijających nowe komórki i ścieżki w mózgu. W tym kontekście obserwacja oraz analiza rezultatów uzyskanych prowadzą do konkluzji: Przerywane światło pulsacyjne SLI światła jednobarwnego na poziomie 650 nanometrów o częstotliwości fal ALFA mózgu (8-12 Herców) może efektywnie wpływać na zapobieganie lub poprawę w przypadku chorób neurodegeneracyjnych mózgu, które progresywnie zmniejszają pamięć, jak starcza demencja, otępienie. Pozytywne rezultaty można zaobserwować na dwa sposoby: Efekt krótkookresowy: przy użyciu mechanizmu rezonansu, przerywane światło pulsacyjne SLI poprawia synchronizację masy neuronowej, co prowadzi do poprawy pamięci i funkcji poznawczych. Aby osiągnąć taki efekt, należy prowadzić sesje raz lub dwa razy dziennie (1 sesja 10 minut) na przestrzeni 2-6 miesięcy. Efekt długookresowy: ciągłe oddziaływanie światła SLI na przestrzeni dłuższego okresu czasu (przekazywane przez siatkówkę oka jako impulsy elektryczne do mózgu) sprzyja rozwojowi nowych połączeń między komórkami mózgu, stałe poprawianie się funkcji mózgu oraz funkcji poznawczych.

Procedura aplikacyjna nie niesie za sobą szkodliwych działań wtórnych na siatkówkę oka oraz mózg. Aplikacji nie można jedynie stosować u pacjentów cierpiących na epilepsję.
Zaobserwowano również, że światło pulsacyjne SLI metody MNEMOSLINE® u pacjentów stosujących aplikację 10/20 minut dziennie przez 4 do 8 tygodni posiada działanie przeciwdepresyjne, reguluje cykl dobowy. Te wyniki stały się źródłem dalszych prac nad metodą MNEMOSLINE®.
Powstały liczne prace dyplomowe (9): magisterskie, doktoranckie, m.in. dwie prace na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie w Padwie z promotorem profesor Francesca Pazzaglia. Powstało 10 publikacji w magazynach naukowych i 20 publikacji kongresowych.

innovation logo 2020.png
image.png
bottom of page